logo
FA 1/2021 informacje i komentarze

Wydarzenia

Dwa w jednym

WARSZAWA Z początkiem nowego roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów, na mocy którego powstało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Utworzono je z dwóch dotychczasowych resortów: Edukacji Narodowej oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ich likwidacji towarzyszyło odwołanie dwóch wiceministrów: Macieja Kopcia (MEN) i prof. Grzegorza Wrochny (MNiSW). Na czele MEiN stoi dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL. Jego zastępcami są: Dariusz Piontkowski, Wojciech Murdzek (obaj w randze sekretarzy stanu), Marzena Machałek (sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego), prof. Włodzimierz Bernacki (sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki) oraz dr Anna Budzanowska (podsekretarz stanu).

Wydarzenia 1

Fot. MIBMiK

Zmiany w Radzie NCN

KRAKÓW Prof. Jacek Kuźnicki zastąpi prof. Małgorzatę Kossowską na stanowisku przewodniczącego Rady Narodowego Centrum Nauki. Od 2001 roku kieruje Laboratorium Neurodegeneracji w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. W latach 2001–2018 był jego dyrektorem. Rada NCN składa się z 24 wybitnych uczonych reprezentujących różne dyscypliny nauki, powoływanych przez ministra właściwego ds. nauki. Do ich obowiązków należy m.in. określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych, warunków przeprowadzania konkursów, jak również ustalanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację badań w poszczególnych dyscyplinach lub grupach dyscyplin. Kadencja Rady NCN trwa 4 lata, przy czym co dwa lata następuje wymiana połowy składu. Wśród 12 nowo powołanych na kadencję 2020–2024 jest czworo badaczy, którzy swoją funkcję będą sprawować drugą kadencję: prof. Krystyna Bartol, dr hab. Joanna Golińska-Pilarek, prof. Grzegorz Karch i prof. Anetta Undas.

Wydarzenia 2

Fot. M. Mizerski

IMol dołączył do „rodziny” PAN

WARSZAWA W połowie grudnia rozpoczął działalność Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN. Będą w nim prowadzone badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe i szkolenia w zakresie nauk biologicznych, chemicznych, medycznych, biotechnologicznych, farmakologicznych i pokrewnych. Jego powstanie było możliwe dzięki porozumieniu PAN i Uniwersytetu Medycznego w Getyndze oraz umowie PAN z Uniwersytetem Warszawskim. IMol będzie kontynuował projekt ReMedy, który w 2017 roku otrzymał dofinansowanie w wysokości 40 mln zł z programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej „Międzynarodowe Agendy Badawcze”. Dotychczas był on realizowany w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, które jest też siedzibą nowego instytutu. ReMedy zajmuje się prowadzeniem badań dotyczących mechanizmów regeneracyjnych. Na czele IMol stanęła prof. Agnieszka Chacińska (na fot.), laureatka programu MAB. To 69 instytut działający w strukturze PAN i pierwszy powołany od czasu obowiązywania ustawy o PAN z 2010 roku.

Połączyli siły

GDAŃSK Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański utworzyły Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. Sojusz otwiera drogę do przyszłej federalizacji uczelni. Pierwszym przewodniczącym został prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. Od 2005 r. GUMed, PG i UG zrealizowały wspólnie ponad 30 projektów naukowych i badawczo-rozwojowych na łączną kwotę blisko 270 mln zł. Prowadzą ponadto kilka międzyuczelnianych kierunków studiów, a także Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii (GUMed i UG). To już piąty związek uczelni publicznych. W 2015 roku utworzono „InnoTechKrak” (AGH, PK, URK), w 2017 – „Uczelnie Śląskie” (ATH, PCz, PO, PŚl, UŚ) i Związek Uczelni Lubelskich (PL, UMCS, UP), zaś w 2018 – Związek Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych (Akademia Kaliska, PUSS w Pile, PWSZ w Gnieźnie, Lesznie i Koninie).

Wydarzenia 3

Fot. SGGW

Brukselki za H2020

WARSZAWA Uniwersytet Warszawski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku i Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu zdobyły Kryształowe Brukselki 2020 dla instytucji naukowych. Indywidualne laury otrzymali prof. Magdalena Król (na fot.) ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i dr Jacek Gajewski z NCBJ. Nagrody przyznawane są od 2001 r. przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. W tym roku wręczono je za osiągnięcia w całym Programie Ramowym Horyzont 2020. W latach 2014–2020 naukowcy z UW brali udział w 105 projektach (w 20 uniwersytet był koordynatorem), zdobyli 9 grantów ERC i pozyskali 31,9 mln euro. NCBJ w Świerku uczestniczyło w 28 projektach, z których 5 koordynowało, o wartości 17,4 mln euro. Z kolei IChB PAN ma na koncie 76 projektów (w tym 4 koordynacje) za ponad 31 mln euro. Nagrodę specjalną przyznano prof. Tadeuszowi Burczyńskiemu, dyrektorowi Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w uznaniu jego zasług w zakresie zaangażowania i wsparcia działań KPK oraz zwiększenia polskiego uczestnictwa w H2020, a także aktywizacji polskich ekspertów w Brukseli i promocji polskich inicjatyw badawczych i technologicznych. IPPT przez ponad 20 lat był siedzibą KPK PB UE, który 1 stycznia stał się częścią Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wydarzenia 4

Fot. AZS

Sportowe studia

WARSZAWA Do drugiej odsłony Narodowej Reprezentacji Akademickiej zakwalifikowano 38 uczelni, w tym 7 niepublicznych. Naukę na studiach i karierę sportową realizować będzie równolegle 478 żaków. Najwięcej w akademiach wychowania fizycznego w: Katowicach (179), Gdańsku (33) i Krakowie (31) oraz w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy (31) i Politechnice Opolskiej (30). Program NRA wystartował w 2019 roku. Wsparciem objęto wówczas 412 studentów-sportowców, m.in. szermierza Mateusza Antkiewicza z AZS AWF Katowice (na fot.). Na dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla nich przeznaczono ponad 7,1 mln zł. Projekt NRA wspiera proces kształcenia studentów-sportowców. Program zajęć realizowany jest w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu całego roku kalendarzowego zgodnie z zaplanowaną liczbą dodatkowych godzin na danego studenta-sportowca.

Rekrutacja 2020

WARSZAWA Ponad 428,6 tys. osób rozpoczęło w październiku studia na polskich uczelniach. Zdecydowana większość, bo prawie 300 tys., uczy się w szkołach publicznych. Naukę na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich podjęło ponad 314 tys. chętnych. Czołówkę najpopularniejszych kierunków tworzą: informatyka (33,6 tys.), psychologia (29,2 tys.) i zarządzanie (25,4 tys.). Najbardziej obleganym kierunkiem była inżynieria internetu rzeczy. Aby się na nią dostać, trzeba było zdeklasować aż 28 konkurentów. Wśród najbardziej obleganych uczelni na pierwszych trzech miejscach w zestawieniu znalazły się politechniki: Poznańska, Gdańska i Warszawska, w których na jedno miejsce było więcej niż 6 kandydatów. Najczęściej wybierane uczelnie to: Politechnika Warszawska (45 tys.), Uniwersytet Warszawski (43 tys.) i Uniwersytet Jagielloński (33 tys.), a spośród uczelni niepublicznych Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Poznaniu (10,9 tys.).

Wydarzenia 5

Fot. Tomasz Żak

Nowa uczelnia na Śląsku

RYBNIK List intencyjny w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej podpisali 17 grudnia marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża, prezydent Rybnika Piotr Kuczera, przewodniczący Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego Mieczysław Kieca i dyrektor ZGiPSZ Adam Wawoczny. Inicjatorką powołania uczelni jest Violetta Dytko – dyrektor SALUS Opieka Domowa. Szkoła ma powstać już w tym roku. Będzie kształcić przyszłe kadry medyczne na studiach I stopnia w Instytucie Pielęgniarstwa na kierunku pielęgniarstwo, a także kosmetologia i dietetyka w Instytucie Nauk o Zdrowiu. W kolejnych latach planowane jest uruchomienie studiów II stopnia oraz podyplomowych. Początkowo na każdym kierunku studiować ma około 50 osób. Siedziba będzie zlokalizowana na terenie rybnickiego kampusu, w budynku, który przed laty zajmował Uniwersytet Śląski.

GUMed partnerem EIT Health

GDAŃSK Gdański Uniwersytet Medyczny dołączył do EIT Health – największego europejskiego partnerstwa publiczno-prywatnego działającego na rzecz rozwoju innowacji w medycynie i opiece zdrowotnej. To druga uczelnia medyczna w Polsce – po UM w Łodzi – która została partnerem sieci. Jest w niej także Sieć Badawcza Łukasiewicz oraz Instytut Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi. EIT Health to organizacja non profit działająca z ramienia Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, utworzonego przez UE w 2008 r. Do tej pory przeszkoliła 11 tys. studentów, lekarzy, naukowców, przedsiębiorców, wdrożyła na rynek ponad 55 konkretnych rozwiązań (m.in. platforma telemedyczna monitorująca leczenie pacjentów z cukrzycą typu 2), udzieliła wsparcia ponad 600 najlepszym europejskim start-upom i pomogła uzyskać finansowanie inwestorskie w wysokości ponad 100 mln euro dla najbardziej obiecujących projektów.

Wydarzenia 6

Fot. Arch. prywatne

Precedensowy wybór

GLIWICE Prof. Marek Pawełczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej, jako pierwszy w 30-letniej historii International Institute of Acoustics and Vibration został wybrany ponownie na prezydenta tej organizacji na lata 2021-22. Poprzednio pełnił tę funkcję w latach 2012–2014. Z IIAV związany jest od 1997 roku. Kieruje Zakładem Pomiarów i Systemów Sterowania w Instytucie Automatyki PŚ. W tym półroczu jest wiceprzewodniczącym Komitetu Polityki Naukowej. Jego zainteresowania badawcze dotyczą cyfrowego przetwarzania sygnałów, sterowania optymalnego i adaptacyjnego, aktywnej redukcji hałasu, aktywnej i półaktywnej redukcji drgań mechanicznych, pasywnego tłumienia hałasu i drgań, sterowania dźwiękiem i drganiami, systemów SCADA oraz przetwarzania sygnałów ultradźwiękowych. IIAV działa od 30 lat. Skupia naukowców, inżynierów, konsultantów, producentów specjalistycznej aparatury i oprogramowania z ponad 70 krajów.

Wydarzenia 7

Fot. Agnieszka Szymala

Przewodniczący od atomu

KATOWICE Prof. Janusz Janeczek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2002–2008 oraz były przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki, po raz drugi został powołany na stanowisko przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej przy Państwowej Agencji Atomistyki. To organ doradczy i opiniodawczy prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów zezwoleń na budowę, rozruch, eksploatację lub likwidację obiektów jądrowych, a także aktów prawnych i zaleceń organizacyjno-technicznych opracowywanych przez prezesa PAA. Prof. Janeczek został powołany na to stanowisko już w 2016 roku. Jest geologiem, specjalistą w dziedzinie geologicznych aspektów składowania odpadów promieniotwórczych, mineralogii pyłów atmosferycznych i pegmatytów. Na UŚ kierował Katedrą Geochemii, Mineralogii i Petrografii. Był rektorem tej uczelni w latach 2002-2008, a w latach 2016-18 przewodniczył Radzie NCN.

Wydarzenia 8

Polka „wice” w AICA

KRAKÓW Dr Małgorzata Kaźmierczak z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie została wybrana na stanowisko wiceprezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki na kadencję 2021–2023. AICA to pozarządowa organizacja z siedzibą w Paryżu afiliowana przy UNESCO. Udziela poparcia i wspiera krytykę artystyczną. W 63 sekcjach krajowych zrzesza ok. 5 tys. członków z 95 krajów. Do sekcji polskiej należy 150 osób. Nowa wiceprezydent AICA pracuje jako adiunkt na Wydziale Artystycznym UP w Krakowie. Jest autorką wielu krytycznych artykułów dotyczących sztuki współczesnej, w szczególności performansu. Od 1996 roku jest niezależnym kuratorem i organizatorem międzynarodowych wydarzeń artystycznych w Polsce. W latach 2014–2016 roku była dyrektorem Galerii Miejskiej w Kaliszu, a następnie (do 2017 r.) dyrektorem Biblioteki Akademii Sztuki w Szczecinie. Zajmuje się również teorią i dokumentacją sztuki performance. Jest współredaktorem anglojęzycznego portalu www.livinggalery.info.

Wydarzenia 9

Fot. Arch. prywatne

Polska liderka

RZESZÓW Dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz z Uniwersytetu Rzeszowskiego została powołana przez Radę Naukową Międzynarodowego Towarzystwa Badań Naukowych nad Autyzmem na lidera tej organizacji w Polsce na lata 2021–2022. To pierwszy polski naukowiec, któremu powierzono stanowisko INSAR Global Senior Leader for Poland. Kieruje Zakładem Psychiatrii Kolegium Nauk Medycznych UR i Pracownią Badań Zaburzeń Neurorozwojowych oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UR. Prowadzi badania w obszarze zaburzeń neurorozwojowych, różnic międzypłciowych w autyzmie oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w narzędziach diagnostycznych i terapeutycznych w autyzmie. Stworzyła autorskie narzędzie diagnostyczne: Questionnaire for Autism Spectrum Conditions (Q-ASC). International Society for Autism Research zajmuje się pogłębianiem wiedzy na temat autyzmu. Powstało w 2001 roku.

Omiczna współpraca

WARSZAWA Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego podpisało porozumienie z Instytutem Biologii Systemowej w Tokio. Współpraca obejmie m.in. omikę oraz metody Big Data: algorytmy, programy i obliczenia dotyczące dużych ilości danych. Nauki omiczne mają na celu wyjaśnienie biologiczno-chemicznych zasad funkcjonowania organizmu przy użyciu nowoczesnych metod chemicznych i metod biologii molekularnej. Obie instytucje wprowadzą w Europie Środkowej multinarzędzie Garuda. To rozwiązanie obliczeniowe zapewniające łączność i automatyzację różnorodnych danych, urządzeń i analiz. ICM planuje też budowę silnej bazy wsparcia obliczeniowego dla grupy badaczy i studentów, szczególnie w dziedzinie bioinformatyki i genomiki. Japoński Instytut Biologii Systemowej jest prywatną instytucją badawczą non-profit założoną w celu promowania badań w zakresie biologii systemowej oraz ich zastosowania w medycynie.

Wydarzenia 10

Fot. Maciej Zalewski

Liczne rzeczne przeszkody

ŁÓDŹ Co najmniej 1,2 mln barier w postaci jazów, przepustów, brodów, śluz i ramp znajduje się w europejskich rzekach – ustalili badacze biorący udział w międzynarodowym projekcie AMBER. Są wśród nich naukowcy z Europejskiego Centrum Regionalnego Ekohydrologii PAN w Łodzi (prof. Maciej Zalewski, dr Małgorzata Łapińska i Kamila Belka) i Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (dr hab. inż. Piotr Parasiewicz). Przygotowali oni pierwszy ogólnoeuropejski wykaz barier – AMBER Barrier Atlas oraz aplikację do śledzenia barier migracyjnych na rzekach – The AMBER Tracker. Opracowali także nowe sposoby budowy zbiorników, które zwiększają potencjał retencyjny dolin rzecznych, a w przypadku „rzek pracujących”, gdzie ważny jest transport i produkcja energii, proponują by-passy, omijające bariery z siedliskami dla ryb prądolubnych. Wyniki ich badań będą stanowić podstawę do powstania systemu połączenia co najmniej 25 tys. km europejskich rzek w ciągu najbliższej dekady.

Wsparcie dla arteterapeutów

ZIELONA GÓRA Uniwersytet Zielonogórski został przyjęty do European Consortium for Arts Therapies Education – organizacji wspierającej i nadzorującej proces kształcenia i rozwoju zawodowego arteterapeutów w Europie. ECArTE powstało w 1991 roku. Obecnie zrzesza 35 uniwersytetów z 14 krajów, na których wykładane są różne rodzaje terapii przez sztukę, w tym arteterapia przez sztuki plastyczne, muzykoterapia, dramoterapia, terapia tańcem, a w Holandii także terapia ogrodowa (hortikuloterapia). Pomaga swoim członkom w układaniu programów kształcenia, udostępnia zasoby wiedzy, umożliwia dokształcanie w formie kursów i warsztatów, organizuje konferencje z udziałem dyplomowanych arteterapeutów. Do tej pory jedynym polskim członkiem ECArTE była Akademia Ignatianum w Krakowie. Od 2 lat o dołączenie starał się UZ. Obecnie studenci arteterapii na Wydziale Nauk Społecznych UZ kończą drugi rok nauki. Naukowcy z Pracowni Arteterapii ściśle współpracują ze Stowarzyszeniem Arteterapeutów Polskich „Kajros”.

Wydarzenia 11

Fot. PB

Stop zanieczyszczeniom

BIAŁYSTOK Kompaktowe skrubery, czyli urządzenia ograniczające zanieczyszczenia emitowane przez duże jednostki morskie, będą rezultatem prac naukowców Politechniki Białostockiej pod kierunkiem prof. Dariusza Butrymowicza. W ub.r. stworzyli podobne dla małych i średnich jednostek, w tym jachtów motorowych i kutrów. Rozwiązanie pozwala także na odzyskiwanie ciepła generowanego przez silniki i przekształcenie go w chłód, wykorzystywany następnie do klimatyzacji. Analogiczne urządzenie dla dużych jednostek ma mieć moc od 1 MW do ok. 20 MW. Mechanizm jego działania będzie oparty na technologii strumienicowej. Naukowcy opracują także układy wspomagające usuwanie tlenków azotu i cząstek stałych oraz układ monitoringu oczyszczania spalin i wody płuczkowej. Prototyp powstanie do 2022 roku. Wprowadzone w ub.r. nowe regulacje limitów spalin dotyczą ok. 70 tys. statków na całym świecie. Tymczasem co roku montowanych jest średnio tylko ok. 1300 klasycznych skruberów.

Wykrywacz fake newsów

WARSZAWA Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego pracują nad systemem wykrywającym akcje dezinformacyjne oraz pełniącym rolę detektora fake newsów w materiałach źródłowych w języku polskim lub angielskim. Źródłem danych będą szeroko pojęte zasoby online: media społecznościowe, serwisy internetowe i dostępne repozytoria. System IKONA identyfikuje te źródła, następnie gromadzi dostępne tam teksty i dokonuje – docelowo w czasie rzeczywistym – ich analizy. Powstanie za 2,5 roku. Stworzą go pracownicy Centrum Rafinacji Informacji, pierwszej spółki spin-off reprezentującej nauki humanistyczne na UW powołanej do analizy big data. Jej założycielami są naukowcy z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Projekt IKONA otrzymał ponad 6,6 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wydarzenia 12

Fot. FNP

Paradontoza a choroba Alzheimera

KRAKÓW Zespół naukowców z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. Jana Potempy (na fot.) otrzymał Clinical Research Award przyznawaną przez Amerykańską Akademię Periodontologii. Doceniono ich pionierskie badania, które mają bezpośrednie znaczenie kliniczne i zastosowanie w praktyce leczenia chorób przyzębia. Artykuł ukazał się na łamach „Science Advance”. Naukowcy po raz pierwszy przedstawili w nim dowody na to, że bakterie wywołujące paradontozę mogą mieć wpływ na rozwój choroby Alzheimera. Dodatkowo pokazali obiecujące badania nad nowym lekiem blokującym działanie toksyn bakteryjnych Porphyromonas gingivalis, który obecnie jest testowany w drugiej fazie badań klinicznych. Clinical Research Award jest przyznawana za najwybitniejszy opublikowany artykuł naukowy o bezpośrednim znaczeniu klinicznym w dziedzinie periodontologii.

Beton przyjazny naturze

WARSZAWA Nad specjalnymi prefabrykatami nawierzchniowymi, które pomogą nie tylko w oczyszczaniu powietrza, ale także filtracji wody opadowej i redukcji hałasu, pracują naukowcy z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem dr inż. Wioletty Jackiewicz-Rek. Planują opracowanie zupełnie nowej grupy cementowych wyrobów fotokatalitycznych z betonu porowatego i z wykorzystaniem tzw. fotokatalizatorów II generacji, czyli aktywnych również w zakresie światła widzialnego. Jamista struktura sprawi, że fotokataliza nie będzie ograniczona jedynie do powierzchni elementu, ale zajdzie również w warstwie przypowierzchniowej, co umożliwi zwiększenie efektywności oczyszczania powietrza. Porowatość będzie sprzyjała także tłumieniu fal dźwiękowych. Patent ten wypróbowano już przy okazji prac nad materiałem do produkcji tłumików torowych. Skuteczność rozwiązania będzie sprawdzana na poligonie badawczym na terenie PW oraz pod Warszawą, przy drodze krajowej o dużym natężeniu ruchu.

Wydarzenia 13

Fot. WSPiA

Srebrna WSPiA

RZESZÓW WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa skończyła 25 lat. Pierwotnie działała pod szyldem Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania, a jej siedzibą był Przemyśl. Wkrótce utworzono Wydział Zamiejscowy w Rzeszowie. W 2007 roku nastąpiła zmiana nazwy na Wyższą Szkołę Prawa i Administracji, a w 2016 – na obecną: WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. Wtedy też uczelnia przeniosła się do Rzeszowa. W 2011 roku otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Dzięki temu została pierwszą na Podkarpaciu i w Polsce południowo-wschodniej niepubliczną uczelnią akademicką. Przez ćwierć wieku jej mury opuściło ponad 50 tys. absolwentów. Obecnie na czterech kierunkach kształci się ponad 5 tys. studentów. Rektorem od samego początku jest prof. Jerzy Posłuszny, założyciel i inicjator powstania uczelni.

Wydarzenia 14

Fot. OVO Gąbczewscy Architekci

Wiedza na dotknięcie

KOSZALIN Biblioteki tradycyjne i wirtualne, demonstratoria osiągnięć naukowych oraz publiczna przestrzeń do wykorzystywania tych zasobów – to wszystko znajdzie się w budynku Cognitarium Politechniki Koszalińskiej. Koszt powstania Centrum Wiedzy to ponad 50 mln zł. Zamiarem pomysłodawców jest wirtualizacja zbiorów i ich udostępnianie za pomocą cyfrowych narzędzi VR. Informacja naukowa zostanie powiązana z demonstracjami światowych osiągnięć naukowych w postaci modeli naukowych i replik rzeczywistych doświadczeń. Budynek znajdzie się w uczelnianym kampusie, nieopodal planowanego w przyszłości parku naukowo-technologicznego PK. Będzie zbudowany z cegły, co stanowi nawiązanie do historii miasta – Koszalin leży na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego. Realizację projektu przewidziano na najbliższe 6 lat.

Pojadą do najlepszych

WARSZAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki trzeciego naboru w Programie im. Mieczysława Bekkera. Do najlepszych ośrodków naukowych w 26 krajach wyjedzie 135 stypendystów. Najwięcej do USA (21 osób), Wielkiej Brytanii (18) i Niemczech (17). Swoje projekty realizować będą m.in. na Uniwersytecie Oksfordzkim, Uniwersytecie w Cambridge, Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, Uniwersytecie Stanforda, Uniwersytecie w Heidelbergu, Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, Uniwersytecie Karola w Pradze czy Uniwersytecie w Queensland. Ich pobyty będą trwać od 3 do 24 miesięcy. W sumie w dotychczasowych edycjach stypendia otrzymało ponad 400 naukowców.

Wydarzenia 15

Fot. UG

Inspirująca nagroda

GDAŃSK Prof. Grzegorz Węgrzyn z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał Vebleo Scientist Award. Prestiżowa nagroda jest przyznawana badaczom i naukowcom, którzy wnoszą istotny wkład w postęp swojej dziedziny i są inspiracją dla innych na całym świecie. Tegoroczny laureat zajmuje się biologią molekularną, chorobami genetycznymi oraz genetyką bakterii i bakteriofagów. Kierował zespołem, który opracował nową, a jednocześnie pierwszą skuteczną metodę leczenia choroby Sanfilippo, pozwalającą na zatrzymanie wyniszczających procesów tej choroby. Prof. Węgrzyn od 1996 roku kieruje Katedrą Biologii Molekularnej. W latach 2002–2008 pełnił funkcję dziekana Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG, a następnie – do 2016 r. – prorektora ds. nauki. Od 2019 roku przewodniczy Radzie Doskonałości Naukowej.

Opracował Mariusz Karwowski

Współpraca: Beata Czechowska-Derkacz, Aleksandra Czyżowska, Piotr Karwowski, Izabela Koptoń-Ryniec, Agnieszka Kowalska, Anna Modzelewska, Przemysław Pawlak, Ewa Sapeńko, Jacek Szymik-Kozaczko, Joanna Śliwińska, Aleksandra Toczydłowska, Maciej Ulita, Jadwiga Witek, Łukasz Wspaniały

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki.

Wydarzenia 16Wydarzenia 17

Więcej aktualności na naszej stronie internetowej www.forumakademickie.pl

oraz na naszych profilach na Facebooku i na Twitterze

Wróć