logo
FA 06/2020 Informacje i komentarze

KPN w nowym składzie

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek powołał nowych członków Komitetu Polityki Naukowej. Ich kadencja rozpoczęła się 1 czerwca i potrwa do 31 maja 2022 r.

KPN jest organem pomocniczym ministra w zakresie polityki naukowej państwa. Przeprowadza jej ewaluację i opiniuje dokumenty. W jego skład wchodzi 12 członków, przy czym ta sama osoba może być w Komitecie nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje. W nowym KPN zasiadają: Anna Chełmońska-Soyta, prof. nauk weterynaryjnych z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; dr hab. inż. Piotr Chołda, prof. AGH, z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; dr hab. Maciej Duszczyk z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego; prof. Marek Figlerowicz, inżynier chemik i biolog, kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Systemowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN; dr Agata Karska, astrofizyk z Instytutu Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; prof. Magdalena Król, specjalistka w zakresie onkologii eksperymentalnej z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; dr hab. Beata Mikołajczyk, prof. UAM, językoznawczyni, germanistka, kierownik Zakładu Języka Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; prof. Marcin Moniuszko, alergolog, internista, kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych oraz Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku; prof. Marek Pawełczyk, specjalista w zakresie automatyki przemysłowej, kierownik Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej; prof. Jacek Semaniak, fizyk, ustępujący rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW, socjolog kultury z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Spośród członków Komitetu co pół roku wybierany jest przewodniczący. Pierwszym w nowej kadencji będzie dr hab. Maciej Duszczyk, a jego zastępczynią prof. Anna Chełmońska-Soyka.

Do głównych zadań KPN należy udzielanie pomocy ministrowi przy opracowywaniu: dokumentów dotyczących rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, projektu budżetu państwa oraz planu finansowego określającego środki finansowe na naukę, krajowych i zagranicznych priorytetów inwestycyjnych, a także opiniowanie: projektów aktów normatywnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności, planów działalności Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz sporządzanie merytorycznych ocen sprawozdań z ich działalności.

MK

Wróć