logo
FA 05/2020 Życie naukowe

Zespół Prasowy UMK

Sprostowanie

do artykułu Marka Wrońskiego pt. Toruński doktorat „na źródłach”, 
opublikowanego w FA 4/2020


Nie jest prawdą, że podczas jednej z rozmów z dziekanem WNH UMK prof. Teresie Borawskiej „zaproponowano, by złożyła krótką jednozdaniową rezygnację z recenzowania, a praca zostanie »poprawiona« i powoła się innego recenzenta”. Dziekan WNH UMK prof. Stanisław Roszak dwukrotnie zwracał się do prof. Borawskiej z prośbą o przedstawienie recenzji, uznając, że recenzent powołany przez Radę Wydziału ma nie tylko prawo, ale obowiązek wykazać wszystkie uchybienia pracy, wysunąć zarzuty o naruszeniu praw autorskich oraz sformułować wniosek o niedopuszczenie pracy do dalszych etapów postępowania.

Nie jest prawdą, że podczas obrony przewodniczący Komisji Doktorskiej prof. Waldemar Rozynkowski przerwał dr. Henrykowi Rietzowi, nie jest też prawdą, że nikt nie odniósł się do sformułowanych przez dr. [Rietza – red.] zarzutów. Dowodzi tego protokół udostępniony red. Wrońskiemu 9 kwietnia. Do zarzutów odniósł się sam doktorant Radosław Krajniak, a w części niejawnej – recenzenci, promotor i członkowie Komisji, uznając jednoznacznie te zarzuty za chybione i stwierdzając, że praca jest osiągnięciem badawczym.

Zespół Prasowy UMK

Wróć