logo
FA 04/2020 INFORMACJE I KOMENTARZE

Odwołani rektorzy

Opisywane przez nas w poprzednich numerach sprawy rektorów PPUZ w Nowym Targu i AWFiS w Gdańsku miały w marcu swój ciąg dalszy.

Z dniem 17 marca odwołany został rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu ks. płk. rez. dr hab. Stanisław Gulak. W ocenie MNiSW były już rektor przywłaszczył sobie autorstwo fragmentów ośmiu cudzych utworów w swojej pracy habilitacyjnej będącej podstawą nadania mu stopnia naukowego. „Przywłaszczenie (…) narusza zarówno obowiązki nauczyciela akademickiego, jak i przepis ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” – podkreślił w swoim stanowisku minister nauki, dodając, że skala i rodzaj naruszeń zostały zakwalifikowane jako rażące naruszenie prawa.

S. Gulak miał korzystać z dorobku naukowego innych osób oraz wykorzystać m.in. prace licencjackie swoich studentek w pracy habilitacyjnej, którą bronił w Katolickim Uniwersytecie w słowackim Rużomberku. Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec niego złożył na początku marca rzecznik dyscyplinarny MNiSW dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG. Odwołanie odbyło się po uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Zgodnie z ustawowymi zapisami do czasu wyboru nowego rektora jego obowiązki przejął najstarszy członek senatu – dr Halina Zięba.

Z kolei rektorem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przestał być dr hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS. „Odwołanie jest związane z uprawdopodobnieniem – w toku postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zarzutów dotyczących wyrządzenia szkody majątkowej w uczelni oraz dopuszczenia się niewłaściwego gospodarowania majątkiem uczelni, stanowiących nadużycie udzielonych Rektorowi Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków na niego nałożonych” – poinformowało MNiSW.

Chodzi o współpracę z chińską uczelnią Beijing Sport University. W ramach sponsorowanego przez rząd Chin programu Belt and Road młodzi adepci sportu trenują i mieszkają w kampusie gdańskiej uczelni. Formalnym partnerem pekińskiego uniwersytetu jest klub sportowy AZS AWFiS, którego prezes – Waldemar Moska – miał obarczać kosztami projektu kierowaną przez siebie uczelnię. Zawiadomienia w tej sprawie trafiły do prokuratury. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków, co miało doprowadzić do wyrządzenia uczelni szkody majątkowej znacznych rozmiarów.

Moska podał się do dymisji już w październiku ub.r., ale miesiąc później w wyborach uzupełniających ponownie otrzymał mandat do sprawowania funkcji rektora. W styczniu resort nauki wszczął postępowanie wyjaśniające, w wyniku którego zarzucono rektorowi m.in. wyprowadzenie z uczelni 4,5 mln zł zysków; wyłudzenie z MNiSW 1 mln zł dofinansowania z tytułu studiowania na kierunkach anglojęzycznych studentów zagranicznych, którzy nie znali języka angielskiego; zerwanie umowy ajencji lokalu gastronomicznego na terenie uczelni, co skutkowało koniecznością wypłaty odszkodowania w wysokości ok. 100 tys. zł; wykonywanie dodatkowej pracy zarobkowej bez zgody senatu uczelni; nieuzasadnionego zwolnienia wieloletnich pracowników uczelni – działaczy związku zawodowego; przypisanie sobie autorstwa części cudzych artykułów naukowych z zakresu genetyki; manipulację przy wyborach na rektora.

Od 31 marca uczelnią kieruje wybrany w styczniu rektor elekt prof. Paweł Cięszczyk.

MK

Wróć