logo
FA 03/2020 Informacje i wydarzenia

Paweł Cięszczyk

Wyjaśnienia

Prof. Paweł Cięszczyk, prorektor i rektor elekt gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, przysłał wyjaśnienia dotyczące spraw opisanych w artykule na temat problemów tej uczelni, opublikowanym w FA 2/2020.

1. Projekt Belt&Road nie jest realizowany przez gdańską uczelnię (AWFiS). Umowami strony są AZS AWFiS (podmiot formalnie niezależny od uczelni) i Uniwersytet Sportowy w Pekinie. AWFiS nie jest stroną umowy i nie ma wglądu w jej treść, co w sposób oczywisty czyni kuriozalnymi żądania przeprowadzenia audytu „projektu realizowanego w AWFiS” itd. Jedyną umową, która wiąże AWFiS z tym przedsięwzięciem, jest porozumienie uczelni z AZS AWFiS w sprawie odpłatnego wykorzystywania obiektów, na których realizowane są zajęcia z grupami sportowców z Chin. Zgodnie ze Statutem AWFiS, podpisanie umowy na szkolenie młodocianych sportowców bezpośrednio przez uczelnię byłoby złamaniem prawa.

2. Akademik AWFiS nie jest remontowany na potrzeby uczestników projektu. Remonty odbywają się zgodnie z wcześniej przyjętym planem. Część pokoi została doposażona. Zakupiono między innymi dłuższe łóżka dla siatkarzy, przy czym zakupy te zostały zrealizowane ze środków projektowych. Uczelnia nie partycypowała w tych kosztach, wręcz przeciwnie – odniosła z tego tytułu korzyść, gdyż zgodnie z umową nowe meble przeszły na jej własność.

3. Rzeczywiście, w dniu 16 października 2019 dr hab. Waldemar Moska na posiedzeniu Senatu AWFiS zrezygnował z funkcji rektora, przy czym powodem, jaki podał, była chęć ponownego poddania się ocenie środowiska akademickiego (w uczelni rozsiewane były plotki, jakoby rektor nie miał już żadnego poparcia wśród pracowników AWFiS), a nie choroba. Finalnie kolegium elektorów wybrało go ponownie na tę funkcję przy jednym głosie wstrzymującym.

4. Nieprawdą jest, że w dniu 16 października 2019 prorektorzy – prof. Władysław Jagiełło, prorektor ds. nauki i prof. Barbara Duda-Biernacka, prorektor ds. kształcenia – zrezygnowali z funkcji. Według Statutu AWFiS w przypadku rezygnacji rektora, funkcję tę obejmuje najstarszy wiekiem prorektor. Tymczasem tak prorektor ds. nauki, jak i prorektor ds. kształcenia nie zdecydowali się na objęcie funkcji rektora. W dalszym ciągu pełnili oni jednak funkcje prorektorów. W tej sytuacji zdecydowałem się na objecie obowiązków rektora, a nie „ostałem” się, jak napisano w artykule, do czasu jego wyboru. Nie miało zatem miejsca powoływanie prorektorów po ponownym wyborze W. Moski na stanowisko rektora.

5. W kontekście pełnienia przeze mnie obowiązków rektora AWFiS informacja o tym, że w 2017 roku pracowałem w Uniwersytecie Szczecińskim, mogłaby wskazywać na dobór do władz rektorskich AWFiS osób przypadkowych, mających krótki staż pracy w tej uczelni i nie znających jej specyfiki. Tak nie jest. Pracuję bowiem w AWFiS od 2012 roku.

6. To fakt opublikowania przeze mnie wielu publikacji z Impact Factor wpłynął na to, że udało mi się uzyskać dofinansowanie unijne na budowę Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka Uniwersytetu Szczecińskiego, a nie odwrotnie. Choć jestem specjalistą w zakresie kultury fizycznej, to od 2008 r. interesuję się genetyką (wtedy opublikowałem pierwszą pracę na ten temat), a CBSFC wybudowałem w 2016 roku. Wkrótce potem odszedłem z US.

7. Nie jest prawdą, że moje publikacje z zakresu genetyki sportowej zaczęły się pojawiać w AWFiS dopiero po objęciu przeze mnie funkcji prorektora ds. studenckich w tej uczelni. Pierwsze moje publikacje z zakresu genetyki jako pracownika AWFiS (również we współautorstwie z innymi pracownikami AWFiS) zostały opublikowane już w 2012 roku, przy czym moją współpracę naukową z pracownikami AWFiS rozpocząłem dużo wcześniej – w 2010 roku.

8. Zarzuty, o których wspomina się w dalszej części artykułu, na razie nie znalazły potwierdzenia w orzeczeniach sądów lub komisji dyscyplinarnych, a postępowania w prokuraturze i przed rzecznikiem dyscyplinarnym ministra mają charakter wyjaśniający.

9. Rektor Moska jest specjalistą z zakresu kultury fizycznej, podobnie jak zdecydowana większość pracowników zatrudnionych w AWFiS (również ja). Jego wkład pracy w powstanie publikacji naukowych z zakresu genetyki polega m.in. na klasyfikowaniu zawodników do poszczególnych klas rozgrywkowych oraz ze względu na charakter wykonywanego wysiłku. Został on szczegółowo wyjaśniony i potwierdzony podpisami współautorów tych prac. Zdumiewa mnie fakt kwestionowania tych oświadczeń bez przedstawienia jakichkolwiek dowodów.

Całość tej sprawy traktuję jako element nieczystej gry wyborczej. Świadczyć mogą o tym materiały rozpisanego hejtu, jaki kilku pracowników AWFiS zaplanowało i prowadziło przeciw społeczności akademickiej AWFiS.

Paweł Cięszczyk

Przeprosiny

Przepraszamy Pana Profesora Pawła Cięszczyka, obecnego prorektora i rektora elekta gdańskiej AWFiS, za publikację jego zdjęcia w stroju rektorskim przy artykule opublikowanym w FA 2/2020, w którym opisujemy podejrzenia o nieprawidłowości w gdańskiej uczelni sportowej, które są przedmiotem postępowań wyjaśniających prowadzonych przez rzecznika dyscyplinarnego ministra nauki i Prokuraturę Okręgową w Gdańsku, co mogłoby sugerować jego bezpośrednie zaangażowanie w te zdarzenia.

Redakcja

Wróć