logo
FA 03/2020 Informacje i wydarzenia

Na froncie walki z wirusem

Na froncie walki z wirusem 1Co najmniej do 25 marca na wszystkich uczelniach nie będą się odbywały zajęcia dydaktyczne – poinformował po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Decyzja związana jest z epidemią koronawirusa.

Zawieszenie zajęć dotyczy kształcenia w uczelniach nadzorowanych przez MNiSW (podobne zarządzenia wydali także ministrowie: obrony narodowej i kultury) na studiach I i II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także szkół doktorskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych przez uczelnie, studiach podyplomowych lub stacjonarnych zajęć dydaktycznych w innych formach. Szef resortu nauki zaznaczył przy tym, że nie oznacza to zamknięcia uczelni. Rektorzy i osoby kierujące innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie doktorantów, czyli instytutów PAN i instytutów badawczych, zostały zobowiązane do zapewnienia ich bieżącego funkcjonowania.

– Administracja będzie nadal normalnie działać, naukowcy mogą dalej prowadzić swoje prace, nie widzę też zagrożeń dla przeprowadzania wyborów władz rektorskich na poszczególnych uczelniach zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem – dodał wicepremier Gowin, zaznaczając, że na razie nie przewiduje także zmian w kalendarzu rekrutacji na studia.

O tym, że zawieszenie zajęć w szkołach wyższych jest przez rząd poważnie rozpatrywane, szef resortu nauki wspominał już na konferencji prasowej dzień wcześniej, 10 marca. Zobowiązał wówczas rektorów do tego, aby pilnie przeanalizowali możliwość przejścia w jak najszerszym zakresie na kształcenie online. Zajęcia w postaci e-learningu, nawet jeśli ta forma nie była przewidziana w programie danego przedmiotu, mają ograniczyć skutki opóźnień w jego realizacji. Powołany przez MNiSW zespół ekspertów ma wypracować zalecenia dla uczelni w zakresie kształcenia zdalnego, m.in dotyczące sposobu przygotowania kursu, w szczególności dla tych szkół publicznych i niepublicznych, które mają w tym niewielkie doświadczenie. Uczelnie posiadające już gotowe platformy e-learningowe zostaną zachęcone do udostępniania tych usług pozostałym podmiotom. Wykorzystana zostanie również platforma Navoica, utrzymywana przez Ośrodek Przetwarzania Informacji. Narzędzie to umożliwia tworzenie i zamieszczanie kursów online i materiałów dydaktycznych. Kursy mogą być otwarte i zamknięte (widoczne tylko dla dedykowanej grupy). Władze resortu nauki zapewniły o wsparciu finansowym tych uczelni, które są w stanie szybko uruchomić platformy do kształcenia na odległość.

Odgórna decyzja o zawieszeniu zajęć była tylko przypieczętowaniem działań, które poszczególne uczelnie podjęły już wcześniej. Jako pierwszy zdecydował się na to Warszawski Uniwersytet Medyczny. Tą drogą poszli też inni, m.in. Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, zrzeszające 14 publicznych szkół wyższych. Niektóre uczelnie zdecydowały się na dłuższy okres bez zajęć, np. Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Łódzki (oba do 14 kwietnia), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (do 15 kwietnia), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu (do 16 kwietnia). Uniwersytet Jagielloński zamknął wszystkie swoje ekspozycje muzealne: Collegium Maius, Muzeum Farmacji i Ogród Botaniczny przy ul. Kopernika.

Wszystkie uczelnie zawiesiły zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników oraz wyjazdy zagraniczne i krajowe studentów i doktorantów. Odwołano kongresy, konferencje, sympozja, zjazdy, seminaria oraz imprezy o charakterze otwartym, m.in. Afryka Reggae Festiwal na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Ogólnopolski Studencki Przegląd Piosenki Turystycznej YAPA na Politechnice Łódzkiej czy 9 Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny na Politechnice Gdańskiej. Prze

ciwdziałając epidemii, w części akademickich budynków zamontowano dodatkowe pojemniki z płynem do dezynfekcji. W większości komunikatów zaznaczono, by przez najbliższe tygodnie kontaktować się z administracją uczelni mailem bądź telefonicznie.

Koordynacją działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 zajmuje się od 2 marca powołany przez ministra Jarosława Gowina specjalny zespół, na którego czele stanął sekretarz stanu prof. Wojciech Maksymowicz. W składzie 15-osobowego gremium znaleźli się przedstawiciele konferencji rektorów, studentów, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i niektórych departamentów MNiSW. Jedną z wypracowanych rekomendacji jest włączenie studentów dwóch ostatnich lat kierunku lekarskiego, a także ostatniego roku kierunków: pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne, w działania wspomagające służby sanitarne (mierzenie temperatury, prowadzenie wywiadów epidemiologicznych i inne).

Narodowe Centrum Nauki zarekomendowało przełożenie na późniejszy termin wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych, finansowanych przez NCN w ramach konkursów. W przypadku już realizowanych staży w zagranicznych ośrodkach naukowych w krajach objętych zagrożeniem epidemiologicznym jest możliwość skrócenia pobytu lub zrealizowania pozostałej części stażu w innym terminie.

Polska Komisja Akredytacyjna poinformowała, że w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne jej członków, ekspertów i sekretarzy, pod uwagę weźmie wszystkie decyzje/wnioski poszczególnych uczelni w sprawie dalszego osobistego zaangażowania w wizytacjach zaplanowanych w najbliższym okresie, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju oraz rekomendacji GIS i MNiSW.

Główny Inspektor Sanitarny zarekomendował władzom uczelni, aby w przypadku osób objętych nadzorem epidemiologicznym lub kwarantanną, w tym domową, uznawały nieobecność studenta na zajęciach dydaktycznych za usprawiedliwioną. W przypadku pracowników uczelni stosuje się interpretację zgodną z zaleceniami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem mają się odbywać wybory rektorów na kadencję 2020–2024. Zawieszono do odwołania organizację wszystkich imprez Akademickich Mistrzostw Polski.

Mariusz Karwowski

Wróć