logo
FA 02/2020 Informacje i komentarze

Tarnów bez rektora

Prof. Jadwiga Laska nie jest już rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Miała złamać jeden z przepisów Ustawy 2.0 dotyczący pracy poza macierzystą uczelnią. Jej mandat wygasił 30 stycznia minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

W komunikacie MNiSW napisano, że „prof. J. Laska w okresie pełnienia funkcji rektora (po 1 października 2018 r.), wbrew przepisom ustawy wykonywała dodatkowe zajęcia zarobkowe bez wymaganej zgody właściwego organu uczelni”. Mógł jej udzielić Senat, a po 1 października 2019 roku – Rada Uczelni. Jak zaznaczono „Rektor posiadała zgodę Senatu na dodatkowe zatrudnienie, ale już nie na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego”. To nie prowadzenie przez nią wykładów na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, ale „wykonywanie recenzji w postępowaniach o nadanie stopnia dr. hab. w innych uczelniach (na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych)” stało się podstawą do wygaszenia mandatu. Prof. Laska odebrała decyzję osobiście w Warszawie, zapowiadając odwołanie do sądu.

Ten niespodziewany ruch ministra na kilka miesięcy przed końcem kadencji pani rektor jest pokłosiem napiętej sytuacji, jaka panuje w tarnowskiej PWSZ od października ub.r. Wówczas Rada Uczelni zwróciła się z wnioskiem do szefa resortu nauki o pilną kontrolę legalności działań prof. Laski. Zarzucono jej niezgodną z ustawą procedurę przyjęcia nowego statutu, liczne przypadki jego naruszeń, a także niedostateczne wypełnianie obowiązków rektora uczelni. Ponadto wystąpiono do ministra o stwierdzenie nieważności części uchwał przyjętych przez Senat PWSZ w Tarnowie w okresie od czerwca 2019 roku, które zostały podjęte z naruszeniem prawa, m.in. poprzez notoryczne niedotrzymywanie terminów powiadomień członków Senatu o terminach posiedzeń i porządku obrad, a także ignorowanie pism oraz wystąpień strony społecznej. Wtedy też podjęto decyzję o nieudzieleniu zgody na podjęcie przez prof. Laskę dodatkowego zajęcia zarobkowego oraz kontynuację dodatkowego zatrudnienia poza PWSZ w Tarnowie. Tłumaczono to „kryzysową sytuacją uczelni, [która] wymaga pełnego zaangażowania się pani rektor w działania i jej nieograniczonego innymi obowiązkami udziału w procedurach kontrolnych”.

Jak ustaliliśmy, 7 października Rada obradowała w niepełnym składzie. Obecni byli tylko członkowie spoza uczelni oraz przedstawicielka studentów. Pozostali, reprezentująca uczelnię połowa składu pochodzącego z wyboru, nie uczestniczyli w posiedzeniu. Co dziwne, przewodniczący Rady nie wypowiadał się wtedy publicznie na temat stanowiska. Wkrótce potem dwóch stojących za listem do ministra członków Rady odwołano z tego gremium.

Na antenie lokalnego radia rektor przekonywała, że „niesłusznie ją osądzono”, a „celem nadrzędnym było wypracowanie takiej sytuacji, w której rektor zostałby zawieszony, usunięty, cokolwiek, żeby pojawiła się dogodna sytuacja do wprowadzenia kogoś innego”.

Prof. Jadwiga Laska kierowała tarnowską PWSZ od 2016 roku. Była pierwszą kobietą zasiadającą w fotelu rektora tej uczelni. W wyborach rywalizowała z trzema kontrkandydatami, wygrywając już w pierwszej turze. Zagłosowało na nią 26 z 34 członków kolegium elektorów.

Zgodnie z ustawowymi zapisami, po wygaszeniu mandatu rektora jego obowiązki przejmuje najstarszy członek Senatu. Jest nim dr hab. inż. Józef Kania, prof. PWSZ, z Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego tarnowskiej uczelni. Pełni także funkcję kierownika studium MBA na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Specjalizuje się w problematyce doradztwa w agrobiznesie, zajmując się m.in. modelami powiązań nauki i doradztwa z praktyką gospodarczą, wspólną polityką rolną, problematyką drobnych gospodarstw rolnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Wybory nowego rektora w Tarnowie mają się odbyć na przełomie kwietnia i maja. Prof. Jadwiga Laska nie zdecydowała jeszcze, czy będzie ponownie ubiegać się o to stanowisko.

Na 20 kierunkach i 35 specjalnościach w PWSZ w Tarnowie kształci się obecnie prawie 4,2 tys. studentów.

MK

Wróć