logo
FA 02/2020 Informacje i komentarze

Sebastian Skuza.

Na co wydamy 31 mld złotych?

Dr hab. Sebastian Skuza, podsekretarz stanu w MNiSW, przedstawia budżet nauki i szkolnictwa wyższego na rok 2020

Rok 2020 będzie drugim rokiem pełnego korzystania przez podmioty działające na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego z nowych strumieni finansowych wyznaczonych przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wydatki w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki wraz z wydatkami przeznaczonymi na działalność badawczo-rozwojową zaplanowano w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 w kwocie 31 mld 067,6 mln zł, z tego: ze środków budżetu państwa 27 mld 219,8 mln zł oraz z budżetu środków europejskich 3 mld 847,8 mln zł. W relacji do analogicznej kwoty ujętej w ustawie budżetowej na 2019 r. (27 mld 998,2 mln zł), wydatki te wzrastają o 3 mld 069,4 mln zł, tj. nominalnie prawie o 11%.

Największy udział wydatków, bo aż 83,1%, stanowią wydatki zaplanowane w budżecie części 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka, której dysponentem jest minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

Wydatki te zaplanowano w łącznej wysokości 25 mld 809,9 mln zł, z tego: ze środków budżetu państwa 22 mld zł i budżetu środków europejskich 3 mld 809,8 mln zł.

Przedstawiając powyższe zaznaczam, że wyżej zaprezentowany projekt budżetu jest bardzo obiecujący, zważywszy na fakt, że zarówno dla ministra nauki i szkolnictwa wyższego jak i pozostałych ministrów nadzorujących szkoły wyższe w ramach poz. 49 rezerwy celowej budżetu państwa są rekomendowane środki w kwocie 800 mln zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników uczelni.

Ponadto tzw. ustawa okołobudżetowa przewiduje przekazanie na rzecz jednostek systemu nauki i szkolnictwa wyższego skarbowe papiery wartościowe o wartości nominalnej 1 mld 133 mln zł.

Wróć