logo
FA 02/2020 Informacje i komentarze

Mniej, ale najlepszych

Mniej, ale najlepszych 1

Źródło: Wikipedia

Szkołę Doktorską Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie powołał w maju ub. roku ks. prof. Wojciech Zyzak, rektor UPJPII. Jej dyrektorem został ks. prof. Robert Tyrała. Powołano też kierowników pięciu dyscyplin, w których uniwersytet ma prawo do doktoryzowania. Są to: nauki teologiczne, filozofia, historia, dziennikarstwo i komunikacja oraz nauki socjologiczne (dawniej nauki o rodzinie). UPJPII zaplanował przyjęcie do szkoły doktorskiej maksymalnie 5 osób w każdej z dyscyplin. Zmianę sposobu kształcenia doktorantów tak komentuje ks. prof. Tyrała: – Różnica pomiędzy kształceniem doktorantów na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich jest kolosalna. Na studiach doktoranckich realizowanych wg starego systemu na wszystkich wydziałach, we wszystkich dyscyplinach, które prowadzą studia doktoranckie, i które będą je prowadzić do ich wygaśnięcia, czyli do 2023 roku, na UPJPII kształci się niemal 500 doktorantów. Teraz, po zmianie systemu kształcenia doktorskiego, licząc 5 kandydatów w pięciu dyscyplinach, otrzymujemy maksymalnie 25 studentów w jednym roku. Po czterech latach zatem, czyli po pierwszym pełnym cyklu kształcenia w szkole doktorskiej i wygaśnięciu studiów doktoranckich na UPJPII, byłoby najwyżej setka doktorantów.

Wiadomo już, że w praktyce będzie mniej. Po dwustopniowym egzaminie – pierwszy etap to ocena projektu badawczego przedstawionego przez kandydata, a drugi rozmowa kwalifikacyjna – przeprowadzonym w pięciu komisjach przyjęto tylko 17 spośród 46 kandydatów. Widać zatem, że uczelnia postawiła przyszłym doktorom wysokie wymagania. Prezentowane przez kandydatów indywidualne plany badawcze oceniała komisja rekrutacyjna, wyłoniona przez dyrektora szkoły doktorskiej na wniosek kierowników dyscyplin. Aby projekt został zaakceptowany przez komisję, musiał przede wszystkim być oryginalny, wnosić coś nowego, rzucać światło na sfery dotychczas niebadane. Wskazane jest by był innowacyjny, by jego realizacja przyczyniła się do rozwoju społeczno-gospodarczego. Tylko pozytywnie oceniony projekt dawał możliwość przystąpienia do drugiego etapu rekrutacji, czyli rozmowy kwalifikacyjnej. Kolejnym etapem tego procesu był wybór promotora, którego powołuje dyrektor na wniosek doktoranta nie później niż 3 miesiące od podjęcia przez niego kształcenia w szkole doktorskiej. Warunkiem niezbędnym było pozytywne zaopiniowanie go przez radę dyscypliny.

Najprawdopodobniej w kolejnym roku akademickim limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej UPJPII zostanie jeszcze bardziej ograniczony, maksymalnie do 3 osób w każdej z pięciu dostępnych dyscyplin. – Szukamy bowiem najlepszych kandydatów, chcąc im równocześnie zapewnić najwyższy poziom kształcenia – mówi dyrektor szkoły. – To jest zmiana myślenia o doktoratach, nade wszystko idąca w kierunku zapewnienia wysokiej ich jakości.

Na UPJPII wprowadzono też wewnętrzną ocenę doktorantów po pierwszym semestrze. Ma to dać pewność, że swoją pracę – realizację przedstawionego wcześniej projektu badawczego – traktują poważnie i rzetelnie wykonują. Właściwa ewaluacja, której wymóg zapisano w PSWN, będzie miała miejsce po dwóch latach. Wtedy doktorant będzie musiał udokumentować przebieg swoich działań naukowych, wykazać się publikacjami, udziałem w konferencjach itd. Na UPJPII została powołana rada szkoły doktorskiej z jej dyrektorem i kierownikami dyscyplin, do tego tworzona jest rada naukowa szkoły doktorskiej, do której zostają powołani specjaliści z danej dziedziny z całego świata.

Zdaniem dyrektora szkoły, jest to dobry kierunek, który nie tylko poprawi jakość doktoratów, ale też podniesie ich rangę. Ta forma kształcenia postrzegana jest jako kuźnia przyszłych kadr Uniwersytetu Papieskiego.

Marta Mastyło

Dotychczas na UPJPII stypendia doktoranckie w wysokości 1470 zł wypłacano 111 słuchaczom studiów doktoranckich. Ponadto 64 osoby dostawały stypendia projakościowe w wysokości od 900 do 1100 zł. W szkole doktorskiej wszyscy słuchacze otrzymują stypendia w wysokości ok. 2,5 tys. zł.

Doktoraty na UPJPII:Studia doktoranckie – 469 doktorantów (dane na dzień 31.12.2018), w tym z teologii 286 osób, z historii 73 osoby, z filozofii 58 osób + 5 osób w trybie niestacjonarnym, z nauk o mediach 30 osób, z nauk o rodzinie 17 osób.W Szkole Doktorskiej – 17 doktorantów, w tym z nauk teologicznych 4 osoby, z filozofii 2 osoby, z historii 5 osób, z dziennikarstwa i komunikacji 3 osoby, z nauk socjologicznych (dawne nauki o rodzinie) 3 doktorantów.

Wróć