logo
FA 01/2020 INFORMACJE I KOMENTARZE

Michał Arabski

Mniej doktorantów, silniejsza motywacja

Dr hab. Michał Arabski, prof. UJK, prorektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego ds. nauki, przedstawia szkołę doktorską UJK, pisze o wynikach naboru kandydatów, programie kształcenia i mechanizmach motywacyjnych dla doktorantów.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach prowadzi kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej w czterech sekcjach dziedzinowych, obejmujących jedenaście dyscyplin naukowych: nauk humanistycznych (historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo), nauk społecznych (nauki prawne, nauki o polityce i administracji), nauk medycznych i nauk o zdrowiu (nauki medyczne, nauki o zdrowiu) oraz nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku).

W roku akademickim 2019/2020 przyjęliśmy 21 doktorantów spośród absolwentów naszego uniwersytetu oraz z innych krajowych ośrodków naukowych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie). Do grona doktorantów dołączyli również młodzi naukowcy z Włoch, Indii, Armenii i Azerbejdżanu. W przyszłości po pełnym cyklu kształcenia w szkole doktorskiej planujemy mieć na UJK około 100 doktorantów, co stanowi 1/3 liczby uczestników obecnych studiów doktoranckich. Na potrzeby rekrutacji określono kryteria obejmujące zarówno ocenę punktową osiągnięć naukowych kandydata za okres 2015/2019, jak również wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w języku polskim i angielskim. Kandydat zaprezentował koncepcję projektu badawczego w kontekście zainteresowań naukowych. Do szkoły doktorskiej UJK kandydowało 41 osób, co znaczy, że niemal połowa odpadła w procesie rekrutacji.

Kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (strona informacyjna: sd.ujk.edu.pl) odbywa się na kursach prowadzonych w języku polskim i angielskim. Program 4-letnich studiów pozwala na osiągnięcie przez absolwenta kompetencji w zakresie wytworzenia i upowszechnienia nowej wiedzy na podstawie własnych badań naukowych. Ponadto umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w planowaniu, zarządzaniu oraz popularyzacji badań naukowych. Istotnym celem programu jest również zdobycie umiejętności w zakresie nowoczesnych metod kształcenia, w tym prowadzenia różnych form zajęć w szkole wyższej. Kształcenie prowadzone jest w formie przedmiotów ogólnych dla wszystkich doktorantów (m in. komunikacja i przedsiębiorczość naukowa, ochrona własności intelektualnej, filozofia/ekonomia, etyka badań naukowych, metodyka prowadzenia zajęć), przedmiotów dziedzinowych dedykowanych poszczególnym sekcjom (analiza statyczna danych czy też nowoczesne metody badawcze) oraz specjalistycznych przedmiotów dyscyplinowych o charakterze fakultatywnym, w tym spoza dyscypliny. W programie kształcenia ujęte zostały praktyki dydaktyczne oraz obowiązkowy, co najmniej miesięczny, zagraniczny staż naukowy.

Wszyscy uczestnicy szkoły doktorskiej otrzymują stypendia uniwersyteckie (obowiązkowe). Każdy uczestniczy też w projekcie naukowym, a 15 otrzymuje w projektach dodatkowe stypendia. Trzy z nich przyznawane są w projektach Narodowego Centrum Nauki (MAESTRO 10 we współpracy z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN oraz OPUS 14), a 12 w projekcie „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” współfinansowanym ze środków EFS w PO WER 2014-2020. Projekt ten ma na celu m.in. wzmocnienie rozwoju naukowego doktorantów poprzez włączenie ich do programu kursów naukowych i seminariów prowadzonych przez naukowców z wiodących ośrodków zagranicznych oraz specjalistycznych szkoleń i staży naukowych wskazanych w indywidualnym planie rozwoju naukowego przez doktoranta. Uczestnicy projektu otrzymują nie tylko wsparcie finansowe aktywności naukowej, ale także stypendia motywacyjne.

Wróć