logo
FA 01/2020 INFORMACJE I KOMENTARZE

Elżbieta Żądzińska

Stawiamy na dobrą robotę

Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Łódzkiego

Fundamentem rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego od początku jego istnienia były wartości humanistyczne i wielokulturowość. Po dziś dzień stanowią one podstawę dla dalszego rozwoju uczelni.

Zaproponowane przez nas trzy interdyscyplinarne priorytetowe obszary badawcze (POB) koncentrują się wokół najważniejszych problemów, z jakimi człowiek mierzy się w obecnych czasach. To m.in. bezdomność i wykluczenie, ubóstwo, choroby cywilizacyjne i zakaźne człowieka, w tym choroby nowotworowe. Nie zapominamy jednak o naszej sferze duchowej – o lękach, problemach i wyzwaniach, z którymi musimy się na co dzień mierzyć.

POB-y oparliśmy na zaproponowanych w UŁ rozwiązaniach, nad którymi nasi naukowcy pracują od dłuższego czasu. Wśród nich są wielkie bazy DNA Polaków, pomagające nam skuteczniej zapobiegać chorobom cywilizacyjnym. Nasi badacze opracowują również wnioski sprzyjające zintegrowanej rewitalizacji miast, przygotowują wdrożenia nowych metod degradacji odpadów farmaceutycznych, prowadzą badania nad wysokoenergetycznym promieniowaniem w kosmosie, udoskonalają detekcję zagrożeń z wykorzystaniem nowoczesnych biosensorów patogenów oraz związków chemicznych zagrażających życiu. Jesteśmy w wielu miejscach na świecie, gdzie odkrywamy oraz chronimy nowe gatunki roślin i zwierząt.

Ułatwiamy również dostęp do wody w rejonach, w których takie udogodnienie nie jest wcale oczywistością. Interesuje nas również to, jak się komunikujemy i co myślimy – badamy więc, jak powstaje język nienawiści, jak wygląda dziedzictwo kulturowe i religijne Polski i świata, analizujemy materiał genetyczny ludzi żyjących współcześnie i przed tysiącami lat.

Oprócz zagadnień badawczych przedstawiliśmy plany dalszego umiędzynarodowienia Uniwersytetu Łódzkiego, m.in. poprzez zacieśnienie istniejących partnerstw, ale także przez nawiązywanie nowych kontaktów z wiodącymi światowymi uczelniami.

Zaproponowaliśmy szczegółowe plany rozwoju kadry naukowej, dydaktycznej oraz administracyjnej. Zwróciliśmy uwagę zwłaszcza na rozwój młodych naukowców, także na włączanie studentów i doktorantów w prace badawcze.

Pozostajemy największą łódzką uczelnią i jednym z największych polskich uniwersytetów klasycznych. Z naszej oferty korzysta bez mała 30 tys. studentów, w tym już ponad 3 tys. z zagranicy. Na dwunastu wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego kształcić się można w ponad dwudziestu dyscyplinach naukowych, a stopień doktora zdobywać w jednej z czterech Szkół Doktorskich, w tym w Szkole Doktorskiej BioMedChem, zorganizowanej wspólnie z dwiema jednostkami Polskiej Akademii Nauk: Instytutem Biologii Medycznej oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych. Inwestujemy w badania interdyscyplinarne, w których uczestniczą zarówno doświadczeni pracownicy naukowi, jak i osoby, które dopiero zaczynają przygodę z profesjonalną nauką.

Parafrazując słowa pierwszego rektora uczelni, prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Uniwersytet Łódzki zawsze stawiał i będzie stawiał nadal na to, co najistotniejsze w nauce – na dobrą robotę.

Priorytetowe obszary badawcze UŁ:

Ziemia Obiecana 2.0. (Mikro)Społeczności wobec wyzwań cywilizacyjnych w dobie globalizacji. Zrównoważony rozwój. Kapitał społeczny i generacyjny. Inkluzja. Tożsamość. Więzy. Rewitalizacja.

Nauki eksperymentalne w służbie bezpiecznych i zdrowych społeczeństw.

Centra różnorodności genetycznej i kulturowej. Od dziedzictw bliskich do odległych. Potencjał nieodkryty.

Wróć