logo
FA 01/2020 INFORMACJE I KOMENTARZE

Agata Karska

Przesiedliśmy się do ekspresu

Dr Agata Karska, pełnomocnik rektora ds. wdrażania strategii uczelni badawczej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Plan UMK jest oparty na czterech filarach: interdyscyplinarności, internacjonalizacji, integralności oraz innowacjach (4xI@NCU). Bazuje na analizach stanu obecnego i bierze pod uwagę specyficzny kontekst lokalny.

Jako uczelnia położona w regionie o niskim uprzemysłowieniu, z centralą w stosunkowo niewielkim mieście, jakim jest Toruń, UMK musi wykonywać dodatkowy wysiłek, aby pozyskiwać najlepszych kandydatów na studentów i pracowników. Jednocześnie rozwój uniwersytetu i zwiększenie jego współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym znacząco wpływają na wzrost innowacyjności regionu i wzmacniają regionalny rynek pracy. Już teraz na UMK działa 29 spółek spin-off – najwięcej spośród wszystkich uniwersytetów. Pokazuje to potencjał UMK w tym obszarze, co zamierzamy wykorzystać jako społecznie odpowiedzialna uczelnia badawcza.

Równie istotna jest dla nas integralność, rozumiana zarówno jako kontynuowanie integracji kampusu bydgoskiego i toruńskiego, ale także jako próba wykorzystania talentów całej wspólnoty akademickiej – pracowników naukowych, administracyjnych, studentów, doktorantów i interesariuszy zewnętrznych – do dobrej, trwałej zmiany w kulturze organizacyjnej UMK.

Magnesami przyciągającymi do nas najlepszych kandydatów i pracowników będą centra doskonałości, nowe jednostki uruchomione na UMK 1 stycznia 2020 r. wokół priorytetowych obszarów badawczych. Ich cechą wspólną jest wykorzystanie istniejącego potencjału naukowego, umiędzynarodowienie, a także interdyscyplinarność, która jest mocną stroną wielu grup badawczych na naszej uczelni.

Priorytetowe obszary badawcze zostały zidentyfikowane w wyniku ogólnouczelnianego konkursu na priorytetowe zespoły uczelni, który zorganizowaliśmy zimą 2019 roku w ramach projektu „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Ocenę merytoryczną wniosków zleciliśmy ekspertom zewnętrznym, reprezentującym różne dziedziny wiedzy i mającym duże doświadczenie w zarządzaniu instytucjami szkolnictwa wyższego. Priorytetowymi obszarami na UMK są:

1. Astrofizyka i astrochemia – w kierunku zrozumienia naszego kosmicznego pochodzenia poprzez badanie w jaki sposób z atomów i molekuł utworzyły się planety, gwiazdy i galaktyki (dyr. centrum doskonałości – dr Agata Karska);

2. Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja – metody dynamiczne w matematyce, informatyce i układach kwantowych wraz z badaniami nad sztuczną inteligencją (dyr. prof. Mariusz Lemańczyk);

3. Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko – przekraczanie granic tradycyjnie pojętej humanistyki i nauk społecznych w kierunku badań pionierskich, analiz big data, ilościowych i eksperymentalnych badań skupionych na nomotetycznym (tj. dążącym do formułowania prawidłowości i praw) wyjaśnieniu procesów kulturowych (dyr. dr Adam Kola);

4. Od optyki fundamentalnej do zastosowań biofotonicznych – zastosowanie technologii optycznych dla zrozumienia Natury, od atomów poprzez cząsteczki i białka, aż do komórek i narządów (dyr. prof. Sebastian Maćkowski);

5. W kierunku medycyny spersonalizowanej – badania translacyjne w poszukiwaniu nowych technik analitycznych, podłoża molekularnego chorób, wiarygodnych i użytecznych w codziennej praktyce klinicznej biomarkerów oraz odkrywanie nowych strategii terapeutycznych – od leków po medycynę regeneracyjną (dyr. dr hab. Daniel Gackowski, prof. UMK).

Bez wątpienia największym wyzwaniem dla wszystkich uczelni w Polsce jest „zwiększenie międzynarodowego znaczenia działalności uczelni” – to nadrzędny cel konkursu IDUB, sprecyzowany w Ustawie 2.0. W strategicznym planie rozwoju UMK umiędzynarodowienie pojawia się w każdym z głównym celów szczegółowych i obejmuje m.in.: utworzenie międzynarodowych rad naukowych przy centrach doskonałości, szkołach doktorskich i dla całej uczelni; rozwijanie międzynarodowych partnerstw akademickich w obszarze badań (wspólne publikacje, granty zagraniczne, w tym unijne oraz kształcenie, szczególnie w ramach sieci YUFE – „Young Universities for the Future of Europe”; wspieranie mobilności studentów, doktorantów i pracowników uczelni poprzez dedykowane programy finansujące wyjazdy i przyjazdy oraz zwiększone wsparcie administracyjne (uczelnia przyjazna cudzoziemcom).

Wdrażanie strategii uczelni badawczej przebiega w sposób harmonijny, co zawdzięczamy szerokiemu poparciu naszej społeczności dla idei UMK jako uczelni badawczej. Już w grudniu uruchomiliśmy pierwsze, skierowane do pracowników naukowych, konkursy na indywidualne granty badawcze (konkurs „ID – Debiuty”) oraz na tworzenie dużych, interdyscyplinarnych grup badawczych, które w przyszłości mogą starać się o status obszarów priorytetowych (konkurs na wyłaniające się pola badawcze – emerging fields). W styczniu ogłosiliśmy cztery konkursy o mobilności dla profesorów oraz stażystów po doktoracie, a także uruchamiamy ofertę dla studentów i kół naukowych: konkursy na mini-granty, wyjazdy zagraniczne związane z badaniami oraz stażowe programy wakacyjne („Toruń Summer Student Program”). Jesteśmy przekonani, że transparentny proces oceny oraz oferta rozwoju kierowana do członków naszej społeczności naukowej – bez względu na reprezentowaną dyscyplinę – będzie kluczowa dla sukcesu programu i szybkiego rozwoju uczelni w kolejnych latach.

Zgodnie z założeniami programu IDUB największe wsparcie na UMK otrzymają obszary priorytetowe – „lokomotywy” naszego rozwoju naukowego, które mają wzmocnić międzynarodową rozpoznawalność uczelni. Znaczne wsparcie otrzyma również dwanaście nowych, wyłaniających się pól badawczych oraz pozostałe obszary badań. Rektor UMK, prof. Andrzej Tretyn powiedział: „Uzyskując status uczelni badawczej, przesiedliśmy się z pociągu osobowego do ekspresu”. W tym ekspresie jest miejsce dla wszystkich. Może do niego wsiąść każdy student, doktorant i pracownik reprezentujący dowolny obszar badań.

Wróć